0916.662.214 - 0916.608.393
Follow us:  
Nhà Xì Trum

Nhà xitrum(tý vua)- - ngày (đêm):giá 1.000.000 đồng .

-      Ngày + đêm giá: 1.500.000 đồng .(Miễn phí ăn sáng 10 người’)

-      Giờ đầu 500.000 đồng , giờ tiếp theo 600.000 đồng.

Nhà xitrum(nhỏ) - ngày (đêm):giá 600.000 đồng .

-      Ngày + đêm giá: 800.000 đồng .(Miễn phí ăn sáng 4 người ; miễn phí hồ bơi)

-      Giờ đầu 300.000 đồng , giờ tiếp theo 400.000 đồng.

 

 

Các bài khác
Copyright @ FARMTOUR CU CHI All right reserve. Design by NINA Co.,ltd