0916.662.214 - 0916.608.393
Follow us:  
Phòng Thường

Phòng ba giường-   ngày (đêm):giá 1.000.000 đồng .

-      Ngày + đêm giá: 1.200.000 đồng (miễn phí ăn sáng 6 người’).

-      Giờ đầu 300.000 đồng , giờ tiếp theo 400.000 đồng.

Phòng hai giường - ngày (đêm):giá 800.000 đồng .

-      Ngày + đêm giá: 1.000.000 đồng (miễn phí ăn sáng cho 4 người’).

-      Giờ đầu 200.000 đồng , giờ tiếp theo 300.000 đồng.

 

Các bài khác
Copyright @ FARMTOUR CU CHI All right reserve. Design by NINA Co.,ltd